Visie

Het onderwijs op de OBO rust op twee pijlers:

1. Ontwikkeling in kennis, vaardigheden en talenten

In ons onderwijs ligt een sterke focus op de basisvakken; een zo optimaal mogelijke ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, rekenen, spelling. De doelstellingen voor deze basisvakken worden per vakgebied aangegeven en getoetst door middel van landelijk genormeerde CITO-toetsen. Ons streven is een score op het landelijk gemiddelde of hoger. Leerlingen die onder het landelijk gemiddelde presteren krijgen extra aandacht. Kinderen die boven gemiddeld presteren eveneens. Daarnaast leren we onze kinderen vaardigheden aan die nodig zijn zich om te kunnen participeren in de maatschappij van nu en van de toekomst. We hebben eveneens aandacht voor de ontwikkeling van talenten van kinderen.

2. Het bijdragen aan de vorming van "goede mensen" die een positieve bijdrage aan de democratische samenleving kunnen leveren

We willen meer bereiken dan kinderen alleen een goed gevulde rugzak met kennis meegeven. We willen dat onze leerlingen ook "een goed mens" worden. We leren onze kinderen vaardigheden en attitudes die ze kunnen gebruiken om een betrokken en verantwoordelijk lid van onze gemeenschap te zijn en te worden. Onze doelstellingen en werkwijze zijn gebaseerd op de visie van de Vreedzame School.

De OBO vindt het eveneens belangrijk een vernieuwende school te zijn: we staan open voor innovaties die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen. Het streven naar verbetering is niet alleen goed voor onze leerlingen maar ook voor ons personeel: onderwijs moet inspireren!